Regulamin Tobuduje.pl
1.Definicje
Tobuduje.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń
Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie
Ogłoszenie–przestrzeń serwerowa Tobuduje.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia, zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia, mające na celu zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży usług. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego
Administrator – podmiot zarządzający stroną Tobuduje.pl, którym jest Argon Damian Latała 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP 6292496085 świadczący na rzecz Użytkowników usługi udostępniania strony tubuduje.pl w celu przechowywania danych w postaci ogłoszeń
Regulamin – niniejszy regulamin
Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty e-mail i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór działań jakie Użytkownik może dokonywać w ramach Serwisu Internetowego Tobuduje.pl
2. Warunki korzystania z serwisu
- Podstawowym warunkiem użytkowania serwisu Tobuduje.pl jest dostęp do łącza internetowego.
- Z serwisu internetowego może korzystać każdy – zgodnie z Regulaminem.
- Korzystanie z usług jest nieodpłatne.
- Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi bez wad.
- Umowa między Użytkownikiem i Administratorem powstaje w chwili utworzenia konta i/lub zamieszczenia ogłoszenia, jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
-Użytkownik może aktywować swoje ogłoszenia, edytować lub usunąć. Aktywacja założonego konta następuje po podaniu adresu e-mail i aktywowaniu konta
-Zobowiązuje się użytkownika do podawania prawdziwych i aktualnych danych
- Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w serwisie.
- Zastrzegamy, że ogłoszenia w serwisie Tobuduje.pl mają charakter jedynie informacyjny, Administrator nie bierze za nie odpowiedzialności, a zawarcie transakcji pomiędzy Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się wyłącznie między Użytkownikami. Administrator nie bierze udziału w sporach.
- Nie ma obowiązku zakładania konta przez Użytkownika szukającego usługi , a jedynie dla firmy/osoby świadczącej takie usługi.
- Korzystanie z Formularza Zapytania dostępnego na stronie danego ogłoszenia polega na wypełnieniu Formularza Zapytania i kliknięciu pola „Wyślij
- Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiający się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie w celu, do którego zostały przeznaczone- zapytania o szczegóły i sprawy związane z ogłoszeniem. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.
- Użytkownik, który publikuje Ogłoszenie zawierające treści, zdjęcia i numer telefonu ma świadomość, że jest to dobrowolne i dane takie trafiają do wiadomości publicznej
3. Zamieszczanie ogłoszeń
Formą bieżącej komunikacji z Usługodawcą jest poczta elektroniczna Serwisu za pośrednictwem której można zawierać z Tobuduje.pl umowy, zamieszczać ogłoszenia , a także wymieniać się informacjami na temat korzystania z serwisu.
Zamieszczanie ogłoszeń Tobuduje.pl jest bezpłatne. Aktywacja bezpłatnego ogłoszenia odbywa się za pomocą linka aktywacyjnego przesłanego na adres poczty e-mail.
Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla branży budowlanej, wymaga się przypisywania ogłoszeń do właściwych kategorii. Administrator w razie nieprawidłowego przypisania ogłoszenia przez Użytkownika do danej kategorii, zastrzega sobie prawo do zmiany.
Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia dotyczącego tej samej usługi.
Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczenia ogłoszeń zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu usługi.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie innych użytkowników w błąd poprzez:
- zamieszczanie ogłoszeń spoza swojej okolicy,
- nie przedstawiające rzeczywistej oferty,
- zawierające wulgarne i obraźliwe treści, a także naruszające zdrowy rozsądek i netykietę
- są niezgodne z prawem lub naruszają zasady konkurencji
4. Zasady odpowiedzialności
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i oferty umieszczane przez Użytkowników w Serwisie Tobuduje.pl.
Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
Administrator wymaga od Użytkowników podawania pełnych, poprawnych danych, a także treści zawartych w ogłoszeniu i zaznacza, że nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Tobuduje.pl
Administrator nie uczestniczy w transakcjach pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanej przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
5. Odstąpienie od umowy
Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto z serwisu. Wystarczy przesłać oświadczenie o rezygnacji na adres Tobuduje.pl lub zalogować się na konto i wybrać opcję „usuń konto”
Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia.
6. Postanowienia końcowe
W rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego- prezentowane na stronach serwisu Tobuduje.pl ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
Zmiana Regulaminu – Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn- to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych usług elektronicznych, nowych form płatności. Administrator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o zmianie Regulaminu na stronie serwisu.
Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.